پس از داوری و مشخص شدن قبولی مقالات، شرکت کنندگان بایستی فرم شرکت در کنفرانس را تکمیل نموده و ثبت نام فرمایند. 

نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.