آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-06-16
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-07-30
تاریخ شروع کنفرانس
1403-09-21
تاریخ پایان کنفرانس
1403-09-22