کمیته برگزاری

دکترعبدالرضا اوحدی همدانی

دکترعبدالرضا اوحدی همدانی

رئیس
رئیس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران،
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید علی اصغر حسینی

دکتر سید علی اصغر حسینی

دبیر
دبیر کنفرانس ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر داود یونسیان

دکتر داود یونسیان

دبیر کمیته علمی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر علی کیماسی خلجی

دکتر علی کیماسی خلجی

دبیر اجرایی
دانشیار دانشگاه خوارزمی