کمیته برگزاری

دکتر عقیل یوسفی کما

دکتر عقیل یوسفی کما

رئیس
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران،
استاد دانشگاه تهران
دکتر سید علی اصغر حسینی

دکتر سید علی اصغر حسینی

دبیر
دبیر کنفرانس ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر داود یونسیان

دکتر داود یونسیان

دبیر کمیته علمی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر علی کیماسی خلجی

دکتر علی کیماسی خلجی

دبیر اجرایی
دانشیار دانشگاه خوارزمی